Vīzija, misija, uzdevumi

VĪZIJA: Latvijas Tiešā Mārketinga asociācija ir atzīts un atpazīstams tiešā mārketinga centrs Baltijas valstīs, kas nosaka nozares attīstības politiku un standartus. LTMA ir ietekmīga sabiedriskā organizācija, kas darbojas tiešā mārketinga jomā kā uzņēmēju, organizāciju un valsts institūciju sabiedrotais.

 

MISIJA: Latvijas Tiešā Mārketinga asociācija apņēmīgi un plānveidīgi strādā, lai:

 • ietekmētu un veidotu tiešā mārketinga attīstībai labvēlīgu valsts politiku;
 • veidotu un popularizētu tiešo mārketingu kā efektīvu reklāmas, pārdošanas un klientu attiecību uzturēšanas metodi;
 • sniegtu atbalstu uzņēmumiem, organizācijām un valsts institūcijām, kas vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes tiešā mārketinga jomā;
 • nodrošinātu Baltijas iekļaušanos starptautiskajā apritē, nodrošinot efektīvu starptautiskas aktuālās informācijas plūsmu un labākās pieredzes popularizēšanu.

 

UZDEVUMI:

 • Definēt tiešo mārketingu kā atsevišķu mārketinga un reklāmas nozari Latvijā un Baltijā;
 • Apkopot un uzturēt tiešā mārketinga nozari Latvijā raksturojošos statistiskos rādītājus;
 • Popularizēt tiešo mārketingu kā efektīvu reklāmas, pārdošanas un klientu attiecību uzturēšanas metodi Latvijas sabiedrības un mārketinga speciālistu un uzņēmumu vadītāju vidū;
 • Pārstāvēt asociācijas biedru intereses un tiesības ar tiešo mārketingu saistītajās valsts institūcijās, likumdošanā, starptautiskajās organizācijās un koordinēt to savstarpējo sadarbību;
 • Veicināt personu datu adekvātas aizsardzības un to izmantošanas kontroles koncepcijas izstrādi un ieviešanu, kas vienlaikus nodrošinātu pamatu tiešā mārketinga attīstībai Latvijas Republikā;
 • Veicināt neadresētā tiešā pasta piegādes vides sakārtošanu un tiešā pasta saņēmēju interešu ievērošanu;
 • Organizēt tirgus izpēti asociācijas biedru interesēs;
 • Konsultāciju sniegšana asociācija biedriem tiešā mārketinga jomā;
 • Organizēt ar tiešo mārketingu saistītas apmācības, kursus, konferences un seminārus.

Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācija. Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004

tel +37129404236, fax +37167066506

 
Latvijas Tiešā Mārketinga asociācija
Copyright © 2023. All rights reserved.